ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

HEREMA - Governance - Board and Leadership Team

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΣ

Η ηγετική ομάδα, αποτελούμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εκτελεστική Επιτροπή, αναφέρεται στο μοναδικό μας μέτοχο, το Ελληνικό κράτος και είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία της εταιρείας και τη διαρκή επίτευξη των στόχων της. Με γνώμονα τη μετατροπή των φυσικών πόρων της χώρας μας σε ενέργεια προς όφελος της κοινωνίας, διασφαλίζει παράλληλα τη διαφάνεια και την εκπροσώπηση των συμφερόντων όλων των μετόχων της.

Η διοίκηση της ΕΔΕΥΕΠ αποτελείται από μια διακεκριμένη διαλειτουργική και διατομεακή ομάδα επαγγελματιών με εμπειρία δεκαετιών στον ιδιωτικό τομέα των δραστηριοτήτων του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, τις υποδομές/αγωγούς, την υπεράκτια υγιεινή και ασφάλεια, τα οικονομικά και το δίκαιο, έχοντας διεθνή εμπειρία σε χώρες όπως η Νορβηγία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Κύπρος, η Ολλανδία και, φυσικά, η Ελλάδα.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η επιτυχία της ΕΔΕΥΕΠ αποτελεί συλλογικό αποτέλεσμα της ηγεσίας μας. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τον καθορισμό της στρατηγικής και των πολιτικών μας, τη διαχείριση κινδύνων και της εταιρικής διακυβέρνησης και τη σύμπνευση στην επίτευξη των ετήσιων σχεδιασμών καθώς και του οράματος της εταιρείας μας. Στα πλαίσια της αποτελεσματικής διαχείρισης και λειτουργίας μας, το Διοικητικό Συμβούλιο αναφέρεται στο μέτοχο μας για την ορθή διαχείριση της εταιρείας και τη μακροπρόθεσμη επιτυχία μας, προς όφελος όλων των εμπλεκομένων μερών.

Rikard Scoufias
Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος
Διάβασε το Βιογραφικό
Aristofanis Stefatos - CEO of HEREMA
Αριστοφάνης Στεφάτος
Διευθύνων Σύμβουλος
Διάβασε το Βιογραφικό
Antonis Natsikas - BoD member of HEREMA
Αντώνης Νάτσικας
Μέλος Δ.Σ
Διάβασε το Βιογραφικό
Michael Hadjitofi - BoD member of HEREMA
Μιχαήλ Χατζητοφής
Μέλος Δ.Σ
Διάβασε το Βιογραφικό
Haralambos Haralambous - BoD member of HEREMA
Χαράλαμπος Χαραλάμπους
Μέλος Δ.Σ
Διάβασε το Βιογραφικό
Dimitris I. Dimitriadis - BoD member of HEREMA
Δημήτρης Ι. Δημητριάδης
Μέλος Δ.Σ
Διάβασε το Βιογραφικό