ΥΠΕΡΑΚΤΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ελληνική Αρμόδια Αρχή για την
Ασφάλεια στις Υπεράκτιες Εγκαταστάσεις

ΕΔΕΥΕΠ Οργάνωση, Πολιτική και Στρατηγική

Η ΕΔΕΥΕΠ έχει οριστεί μεταβατικά ως η Αρμόδια Αρχή για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στην Ελλάδα από τις 26 Ιουλίου 2016, υπό το Νόμο 4409/2016 [1] (ενσωμάτωση της Κοινοτικής Οδηγίας 2013/30/ΕΕ [2]). Σύμφωνα με το Νόμο, οι αρμοδιότητες της ΕΔΕΥΕΠ περιλαμβάνουν:

Αξιολόγηση και αποδοχή Εκθέσεων Μεγάλων Κινδύνων. Αξιολόγηση κοινοποιήσεων σχεδιασμού και κοινοποιήσεων εργασιών γεώτρησης ή κοινοποιήσεων συνδυασμένων εργασιών.
Επίβλεψη της συμμόρφωσης των διαχειριστών και ιδιοκτητών με το Νόμο για την υπεράκτια ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων της διενέργειας επιθεωρήσεων, της διερεύνησης συμβάντων και των μέτρων επιβολής.
Παροχή συμβουλών σε άλλες αρχές ή φορείς.
Ανάπτυξη ετήσιων σχεδίων και παραγωγή αναφορών.
Συνεργασία με άλλες Αρμόδιες Αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Υποβολή εισηγήσεων για την έκδοση κανονισμών ασφάλειας και θέσπιση προτύπων και οδηγιών.

Ως Αρμόδια Αρχή για την υπεράκτια ασφάλεια, η ΕΔΕΥΕΠ λειτουργεί ως ανεξάρτητη οντότητα. Αυτό διασφαλίζεται με τα ακόλουθα μέσα:

Η εφαρμογή του άρθρου 8 και της παραγράφου 4 του Νόμου, σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας, όπου η Αρμόδια Αρχή ιδρύεται ως ανεξάρτητο τμήμα εντός της ΕΔΕΥΕΠ, απαντώντας απευθείας στον Ρυθμιστικό Διευθυντή, ο οποίος ηγείται της λειτουργίας της Αρμόδιας Αρχής, μη έχοντας άλλους δεσμούς με την αρχή αδειοδότησης. Ο Ρυθμιστικός Διευθυντής είναι σήμερα ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΔΕΥΕΠ.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) της ΕΔΕΥΕΠ είναι ανεξάρτητα και έχουν μη εκτελεστικούς ρόλους. Σε ό,τι αφορά τις δραστηριότητες και τις αποφάσεις της Αρμόδιας Αρχής, το ΔΣ συγκαλείται σε ειδικές συνεδριάσεις.

[1] Νόμος 4409/2016 (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας: Α’ 136.28.7.2016) «Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του Π.Δ. 148/2009 και άλλες διατάξεις»

[2] Oδηγία 2013/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 2013 επί της ασφάλειας των υπεράκτιων επιχειρήσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου και τροποποιητική Οδηγία 2004/35/ΕΕ