ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

HEREMA - Upstream Oil and Gas Exploration - Licensing

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Πιστεύουμε πως έχουμε την δυνατότητα να επιταχύνουμε την ανάπτυξη του τομέα έρευνας και παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου της Ελλάδος, με την ταυτόχρονη επίτευξη του στόχου για μηδενικές εκπομπές αερίων έως το 2050, προσελκύοντας κορυφαίες και πρωτοπόρες ενεργειακές εταιρείες.

Τα δικαιώματα έρευνας και παραγωγής παραχωρούνται από την ΕΔΕΥΕΠ εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου με βάση τις ακόλουθες διαδικασίες:

1

Γύρος Παραχωρήσεων

Προκηρύσσεται κατόπιν πρόσκλησης εκδηλώσεως ενδιαφέροντος, η οποία αφορά σε ειδικά καθορισμένη περιοχή, κατόπιν έγκρισης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος κι Ενέργειας και δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν εντός ενενήντα (90) ημερών από την τελευταία δημοσίευση.

2

Εκδήλωση Ατομικού Ενδιαφέροντος

Προκηρύσσεται κατόπιν υποβολής αιτήσεως οποιουδήποτε ενδιαφερομένου, που αφορά σε περιοχή που δεν περιλαμβάνεται στον προαναφερθέντα γύρο παραχωρήσεων. Εφ’ όσον γίνει αποδεκτή η αίτηση, η ΕΔΕΥΕΠ εκδίδει πρόσκληση ενδιαφέροντος, η οποία εγκρίνεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος κι Ενέργειας, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν εντός ενενήντα (90) ημερών από την τελευταία δημοσίευση.

3

Ανοιχτή Πρόσκληση

Η ΕΔΕΥΕΠ δύναται να προκηρύξει ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος όταν μία περιοχή είναι διαθέσιμη σε μόνιμη βάση, η προηγούμενη διαδικασία αδειοδοτήσεως που αφορούσε στην εν λόγω περιοχή απέβη άκαρπη ή η περιοχή έχει επιστραφεί στο Ελληνικό Δημόσιο από το Μισθωτή. Σε αυτήν την περίπτωση, ο Υπουργός Περιβάλλοντος κι Ενέργειας καθορίζει τα ελάχιστα προαπαιτούμενα για την περιοχή προς παραχώρηση καθώς επίσης κι οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία, σε σχετική ανακοίνωση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν προσφορές για περισσότερες από μία περιοχές, ενώ οι προσφορές αυτές πρέπει να υποβληθούν νωρίτερα από την τελευταία ημέρα του πρώτου και του δευτέρου εξαμήνου κάθε ημερολογιακού έτους.

Αξιολόγηση των Προσφορών και Αδειοδότηση Περιοχών Μισθώσεως 

Το γενικό χρονοδιάγραμμα και των τριών αδειοδοτικών διαδικασιών είναι ένα με ενάμιση έτος από τη στιγμή που δημοσιεύεται η πρόσκληση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι σφραγισμένες προσφορές υποβάλλονται στην ΕΔΕΥΕΠ, η οποία ορίζει την δική της Επιτροπή Αξιολογήσεως σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Με το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης από την Επιτροπή, η ΕΔΕΥΕΠ προτείνει τον προτιμώμενο πλειοδότη στον Υπουργό Περιβάλλοντος κι Ενέργειας βάσει της πλέον συμφέρουσας προσφοράς για το Ελληνικό Δημόσιο.

Αφού συμφωνηθούν μεταξύ των μερών οι όροι και οι προϋποθέσεις της σχετικής σύμβασης μίσθωσης, η τελική συμφωνία υποβάλλεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο, εγκρίνεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αποστέλλεται στη Βουλή των Ελλήνων για κύρωση. Μετά τη σύναψή της, η σύμβαση μίσθωσης δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Ελληνικής Κυβερνήσεως και αποτελεί νόμο της Ελληνικής Δημοκρατίας.

HEREMA - Upstream Oil And Gas - History of Awarded Licenses

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Το φορολογικό καθεστώς στην Ελλάδα βασίζεται στην πλέον κοινή διεθνή πρακτική «φόρων και δικαιωμάτων». Η Ελλάδα προσφέρει ανταγωνιστικό φορολογικό καθεστώς με φόρο επιχειρήσεων ύψους 20% κι επιπλέον περιφερειακό φόρο 5%. Το καθεστώς αυτό είναι τελικό και σχεδιασμένο κατά τρόπο που δε δύναται να υποστεί αλλαγές με επιπρόσθετες άμεσες ή έμμεσες επιβαρύνσεις στον επενδυτή.

Τα δικαιώματα συμφωνούνται μεταξύ των μερών και μπορούν να καταβάλλονται σε είδος (ένα ποσοστό της ποσότητας των παραγόμενων υδρογονανθράκων) ή σε μετρητά (ένα ποσοστό της αξίας των παραγόμενων υδρογονανθράκων). Οι συμφωνίες μίσθωσης μπορούν επίσης να προβλέπουν μπόνους υπογραφής – που καταβάλλεται κατά τη σύναψη της σύμβασης – μπόνους παραγωγής και αμοιβές εκπαίδευσης και επιφάνειας (ετήσιο τέλος για κάθε στρέμμα της περιοχής εξερεύνησης ή της περιοχής εκμετάλλευσης).