ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

HEREMA - Offshore Wind - Regulatory Framework

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Τα δικαιώματα για την διεξαγωγή έρευνας και εγκατάστασης ΥΑΠ εντός των ελληνικών θαλασσών ανήκουν αποκλειστικά στο Ελληνικό Κράτος.

Το νομικό πλαίσιο που ισχύει για την υπεράκτια αιολική ανάπτυξη στην Ελλάδα ορίζεται με τον νόμο 4964/2022, ημερομηνίας 30 Ιουλίου 2022, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως για τα υπεράκτια αιολικά πάρκα (ΥΑΠ)

Ο φορέας που είναι υπεύθυνος για τα ΥΑΠ, για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, είναι η ΕΔΕΥΕΠ όσον αφορά τη διαχείριση των δικαιωμάτων σχετικά με την έρευνα, την αναζήτηση και τον προσδιορισμό των Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης ΥΑΠ (ΠΟΑΥΑΠ), καθώς και της εκχώρησης ερευνητικών δικαιωμάτων σε τρίτους στις εν λόγω περιοχές ανάπτυξης.

Άλλοι βασικοί οργανισμοί στην ανάπτυξη του κλάδου περιλαμβάνουν τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) και τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ). Ο ΑΔΜΗΕ είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη συνδέσεων μεταξύ του δικτύου μεταφοράς και των ΥΑΠ, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού, ανάπτυξης, εγκατάστασης και λειτουργίας διασυνδέσεων μεταξύ του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) με τις ΠΟΑΥΑΠ. Η ΡΑΕ, από την άλλη, είναι υπεύθυνη για τη διοργάνωση διαγωνιστικής διαδικασίας για τη χορήγηση λειτουργικής ενίσχυσης για κάθε ΠΟΑΥΑΠ.

ΟΡΟΣΗΜΑ-ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ
ΥΠΕΡΑΚΤΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Σημειώνεται ότι η υπεράκτια περιοχή που εκτείνεται νότια της ακτογραμμής της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου και βόρεια-βορειοανατολικά της Σαμοθράκης ορίζεται ως περιοχή ανάπτυξης πιλοτικών Έργων ΥΑΠ σύμφωνα με το Ν. 4964/2022, συνολικής ισχύος έως 600 MW.

^
<
v
>

Use the keyboard arrows to navigate

 1. Ορόσημο 1

  Έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την έγκριση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης ΥΑΠ και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την Ελλάδα.

 2. Ορόσημο 2

  Καθορισμός ΠΟΑΥΑΠ και ορισμός όρων ανάπτυξης έργων ΥΑΠ έως το 2030 (βάσει Προεδρικών Διαταγμάτων).

 3. Ορόσημο 3

  Προσδιορισμός όρων και διαδικασίας για χορήγηση Άδειας Έρευνας ΥΑΠ και αξιολόγηση αιτήσεων δυνητικών Επενδυτών ΥΑΠ για κάθε ΠΟΑΥΑΠ.

 4. Ορόσημο 4

  Υπουργική Απόφαση για τον ορισμό της κατανομής των Περιοχών Εγκατάστασης ΥΑΠ και εκτίμηση της μέγιστης ισχύος Έργων ΥΑΠ για έκαστη περιοχή εντός των ΠΟΑΥΑΠ.

 5. Ορόσημο 5

  Πρώτες ανταγωνιστικές διαδικασίες (από τη ΡΑΕ) μεταξύ Επενδυτών ΥΑΠ βάσει της χαμηλότερης τιμής προσφοράς.

 6. Ορόσημο 6

  Έκδοση Άδειας Εγκατάστασης και υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης μεταξύ Επενδυτή ΥΑΠ και ΑΔΜΗΕ.

 7. Ορόσημο 7

  Εκκίνηση εργασιών κατασκευής ΥΑΠ από τον Επενδυτή και διασύνδεσης με το ΕΣΜΗΕ.