ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

HEREMA - Offshore Wind Energy - Licensing

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Δεσμευόμαστε να επιταχύνουμε την πορεία της Ελλάδας προς ένα μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα έως το 2050, προσελκύοντας επενδυτές παγκόσμιας κλάσης για να αξιοποιήσουμε πλήρως το υπεράκτιο αιολικό δυναμικό της χώρας μας.

Ο Ν. 4964/2022 για την ανάπτυξη υπεράκτιων αιολικών πάρκων (ΥΑΠ) ορίζει μια διαδικασία αδειοδότησης σε δύο στάδια :

ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

1

Προσδιορισμός ΠΟΑΥΑΠ

Η ΕΔΕΥΕΠ έχει αναλάβει τον καθορισμό των εν δυνάμει ΠΟΑΥΑΠ. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού πρέπει να εξασφαλιστεί ότι τα αιολικά έργα στις ελληνικές θάλασσες υπόκεινται στα πιο αυστηρά διεθνή πρότυπα περιβαλλοντικής και θαλάσσιας ασφάλειας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ενεργή συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων καθώς και η συνεργασία με κορυφαίους ερευνητικούς οργανισμούς αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της προσέγγισής μας. Πιστεύουμε ότι η επένδυση σε δραστηριότητες αμοιβαίας ανατροφοδότησης που βασίζονται στη συλλογή και αξιολόγηση δεδομένων, η ανταλλαγή απόψεων, η ανταπόκριση στις ανησυχίες των ενδιαφερομένων μερών και η προληπτική ενημέρωσή τους για τα μέτρα που έχουμε λάβει είναι απαραίτητα για τη δημιουργία αξίας μακροπρόθεσμα

2

Διαγωνισμός για Άδειες Έρευνας

Δύο (2) μήνες μετά τον ορισμό των ΠΟΑΥΑΠ και την έκδοση του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος, η ΕΔΕΥΕΠ θα καθορίσει την έναρξη και την προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων από ενδιαφερόμενους επενδυτές για τις Άδειες Έρευνας εντός των ΠΟΑΥΑΠ. Οι επενδυτές θα δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για Άδεια Έρευνας σε περισσότερες από μία οργανωμένες περιοχές και οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέσω ψηφιακής πλατφόρμας, την οποία διαχειρίζεται και εποπτεύει η ΕΔΕΥΕΠ.

3

Επιλέξιμοι Επενδυτές

Οι επιλέξιμοι υποψήφιοι επενδυτές περιλαμβάνουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε κράτος μέλος της ΕΕ ή τρίτες χώρες που έχουν συνάψει πολυμερείς ή διμερείς διεθνείς συμφωνίες με την ΕΕ στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Όλες οι αιτήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις θα αξιολογηθούν από την ΕΔΕΥΕΠ με βάση συγκεκριμένα κριτήρια σε σχέση με την επαγγελματική, τεχνική και οικονομική τους επάρκεια.

4

Άδειες Έρευνας

Εφόσον πληρούνται όλα τα κριτήρια, η ΕΔΕΥΕΠ θα εκδώσει την αντίστοιχη Άδεια Έρευνας εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής, η οποία λήγει αυτόματα μετά από τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσής της, κατόπιν σχετικού αιτήματος του ιδιοκτήτη της ή μετά από απόφαση ακύρωσης της εν λόγω άδειας. Για την έκδοση Άδειας Έρευνας απαιτείται η υποβολή εγγυητικής επιστολής (10.000 €/MW).

5

Δημόσια Διαβούλευση

Εντός δύο (2) ετών από την ημερομηνία λήξης του πρώτου γύρου των αιτήσεων για Άδειες Έρευνας, η ΕΔΕΥΕΠ θα θέσει σε δημόσια διαβούλευση τις Περιοχές Εγκατάστασης ΥΑΠ εντός κάθε ΠΟΑΥΑΠ. Οι περιοχές αυτές θα καθοριστούν με σχετική Υπουργική Απόφαση.

6

Διαδικασία υποβολής προσφορών και αποκλειστική αδειοδότηση για την ανάπτυξη ΥΑΠ

Εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης, θα ξεκινήσει η ανταγωνιστική διαδικασία από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) για την εγκατάσταση έργων ΥΑΠ και τη χορήγηση Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης. Οι επενδυτές ΥΑΠ θα κληθούν να υποβάλουν ξεχωριστές προσφορές για κάθε περιοχή εγκατάστασης ΥΑΠ (εντός των ΠΟΑΥΑΠ), για την οποία ο εν λόγω επενδυτής κατέχει προηγουμένως Άδεια Έρευνας. Σε αυτό το στάδιο, κριτήριο επιλογής θα είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς (σε €/MWh) για την αποζημίωση της ενέργειας που θα παραχθεί εντός της συγκεκριμένης Περιοχής Εγκατάστασης ΥΑΠ. Σε αυτόν τον επενδυτή θα παραχωρηθούν τα αποκλειστικά δικαιώματα για την αδειοδότηση, την ανάπτυξη και την εκμετάλλευση του έργου ΥΑΠ.