ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

1

Απαιτήσεις Σύνταξης Έκθεσης Μεγάλων Κινδύνων και Κοινοποιήσεων

Οι Εκθέσεις Μεγάλων Κινδύνων (ΕΜΚ) και οι Κοινοποιήσεις που υποβάλλονται για σημαντικούς κινδύνους πρέπει να είναι αυτόνομα έγγραφα που να είναι επαρκή για να πληρούν το περιεχόμενο και το επίπεδο λεπτομέρειας που απαιτεί ο νόμος, χωρίς να απαιτείται αναφορά σε άλλη εξωτερική τεκμηρίωση.

Το παρακάτω υλικό καθοδήγησης ορίζει το απαιτούμενο περιεχόμενο και το επίπεδο λεπτομέρειας που αναμένεται σε σχέση με καθένα από τα υποβληθέντα έγγραφα, ώστε να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

2

Κατευθυντήρια Οδηγία ALARP

Η αρχή ALARP δηλώνει ότι όλα τα μέτρα μείωσης του κινδύνου πρέπει να μειώνουν τον κίνδυνο σε επίπεδα που είναι «τόσο χαμηλό όσο είναι εύλογα εφικτό».

Το παρόν έγγραφο παρέχει λεπτομερή καθοδήγηση σχετικά με τις απαιτήσεις της ΕΔΕΥΕΠ για τον τρόπο που μέσω της εκτίμησης του εύλογα εφικτού, η διακινδύνευση όσο αφορά τα σοβαρά ατυχήματα αποδεικνύεται ότι είναι «τόσο χαμηλή, όσο είναι εύλογα εφικτό».

3

Οδηγία για την ανεξάρτητη Επαλήθευση

Ο διαχειριστής ή ο ιδιοκτήτης Μη Παραγωγικής Εγκατάστασης πρέπει να δημιουργήσει ένα σύστημα επαλήθευσης που διενεργείται από Ανεξάρτητο Φορέα Επαλήθευσης σύμφωνα με τον Ν.4409/2016 (άρθρο 17), το οποίο παρέχει ανεξάρτητη επισκόπηση των παραπάνω δραστηριοτήτων, μέσω μιας διαδικασίας ελέγχου, εξέτασης και κατάθεσης διαδικασιών διασφάλισης. Ανεξάρτητη επαλήθευση σημαίνει αξιολόγηση και επιβεβαίωση της εγκυρότητας συγκεκριμένων γραπτών δηλώσεων οντότητας ή οργανωτικής μονάδας του διαχειριστή ή του ιδιοκτήτη Μ. Π. Εγκ.. Η ανεξάρτητη επαλήθευση δεν υπόκειται στον έλεγχο ή στην επιρροή της οντότητας ή της οργανωτικής μονάδας που κάνει χρήση των εν λόγω δηλώσεων.

Αυτό το έγγραφο καθοδήγησης καθορίζει τις απαιτήσεις για την υποβολή μιας Κοινοποίησης και της Έκθεσης Μεγάλων Κινδύνων (ΕΜΚ), τις απαιτήσεις για αποδοχή ενός Ανεξάρτητου Φορέα Επαλήθευσης από την ΕΔΕΥΕΠ, τις διαδικασίες που απαιτούνται σε οποιοδήποτε σύστημα επαλήθευσης και τις απαιτήσεις για διαφορετικούς τύπους συστημάτων.

4

Ενδελεχής Επανεξέταση Έκθεσης Μεγάλων Κινδύνων

Μια Έκθεση Μεγάλων Κινδύνων (ΕΜΚ) πρέπει να υπόκειται σε ενδελεχή επανεξέταση τουλάχιστον κάθε πέντε χρόνια. Σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Νόμου, η ΕΔΕΥΕΠ μπορεί επίσης να ζητήσει από τον διαχειριστή ή τον ιδιοκτήτη Μη Παραγωγικής Εγκατάστασης να προβεί σε ενδελεχή έλεγχο κατά την κρίση του (π.χ. μετά από ένα περιστατικό ή μια σειρά από δευτερεύοντα περιστατικά).

Αυτό το έγγραφο καθοδήγησης για τη διεξαγωγή διεξοδικών ελέγχων βασίζεται στις απαιτήσεις του Παραρτήματος III του Ν. 4409/2016, καθώς και σε εκείνες του Παραρτήματος IV και του άρθρου 19, που απαιτούν τη συνεργασία μεταξύ της ΕΔΕΥΕΠ και των Διαχειριστών/Ιδιοκτητών για την ανάπτυξη (και συνεπώς τη χρήση) των βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης μεγάλων ατυχημάτων.

5

Απαιτήσεις για το Εσωτερικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης

Σύμφωνα με το Άρθρο 11 Παρ. 1(ζ) του N. 4409/2016, η Έκθεση Μεγάλων Κινδύνων (ΕΜΚ) που κατατίθεται από τους διαχειριστές ή τους ιδιοκτήτες Μη Παραγωγικών Εγκαταστάσεων πρέπει να περιλαμβάνει περιγραφή του εσωτερικού σχεδίου αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης της εγκατάστασης. Το παρόν έγγραφο δίνει τις βασικές απαιτήσεις ενός εσωτερικού σχεδίου για μία υπεράκτια εγκατάσταση υδρογονανθράκων. Μέσα από την περιγραφή του εσωτερικού σχεδίου έκτακτης ανάγκης πρέπει να αποδεικνύεται ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις αυτές. Το περιεχόμενο κάθε σχεδίου θα καθορίζεται και θα αξιολογείται ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε εγκατάστασης.