ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

(σύμφωνα με το άρθ. 23 του Ν.4409/2016)

Οι εργαζόμενοι στις υπεράκτιες εγκαταστάσεις έρευνας ή εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, καθώς και κάθε τρίτος, μπορούν να επικοινωνούν με την ΕΔΕΥΕΠ οποιοδήποτε στιγμή για την αναφορά ανησυχιών σε θέματα ασφάλειας και περιβάλλοντος ή πιθανές παρατυπίες που εντοπίσθηκαν, με πλήρως εμπιστευτικό τρόπο, μέσω τηλεφώνου ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση που έχει δημιουργηθεί γι’ αυτό το σκοπό (confidential.reporting@herema.gr). Η ΕΔΕΥΕΠ θα προστατεύει πλήρως την ταυτότητα του αναφέροντος, εγγυώμενη τη διατήρηση της ανωνυμίας του και τηρώντας επιπλέον τους κανονισμούς σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Η αναφορά που θα κατατίθεται ή τα στοιχεία που θα τίθενται στη διάθεση της ΕΔΕΥΕΠ θα πρέπει να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον το όνομα της υπεράκτιας εγκατάστασης, καθώς και μια λεπτομερή περιγραφή του προβλήματος που οδήγησε σε ανησυχία, συμπεριλαμβανόμενης της ημερομηνίας της πιθανής εκδήλωσης συμβάντος. Η λεπτομερής περιγραφή που θα υποβληθεί (ενδεχομένως συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών αρχείων όπως φωτογραφίες, βίντεο κ.λπ.) θα διευκολύνει την ΕΔΕΥΕΠ στην αξιολόγηση του θέματος.

Κατά τη εξέταση της αναφοράς από την ΕΔΕΥΕΠ, το θέμα θα αντιμετωπίζεται με τρόπο ανάλογο προς τη βαρύτητα του. Η ΕΔΕΥΕΠ θα εξακριβώσει τα γεγονότα και θα κρίνει αρχικά αν το θέμα εμπίπτει στη δικαιοδοσία της. Στη συνέχεια θα αξιολογήσει κατά πόσο υπήρξε οποιαδήποτε παραβίαση της Ελληνικής νομοθεσίας για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εγκαταστάσεις έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, θα βεβαιωθεί ότι ελήφθησαν όλα τα απαραίτητα μέτρα από τον διαχειριστή ή τον ιδιοκτήτη Μ.Π.Εγκ. για την αποκατάσταση του προβλήματος και, ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να λάβει περαιτέρω μέτρα για επιβολή κυρώσεων. Όταν η εμπιστευτική αναφορά δεν αφορά άμεση ανησυχία για την ασφάλεια, το θέμα μπορεί να συμπεριληφθεί για περαιτέρω διερεύνηση σε επικείμενη επιθεώρηση των εν λόγω εγκαταστάσεων από την ΕΔΕΥΕΠ. Σε κάθε περίπτωση, η ΕΔΕΥΕΠ θα ενημερώνει αμελλητί το πρόσωπο που έκανε την αναφορά σχετικά με τις ενέργειές της και, σε περίπτωση διερεύνησης του συμβάντος, τα πορίσματα της διερεύνησης θα κοινοποιούνται σε αυτό όταν ολοκληρωθεί.

Οι διαχειριστές και οι ιδιοκτήτες Μ.Π.Εγκ. υποχρεούνται να κοινοποιήσουν τις λεπτομέρειες αυτού του μηχανισμού για την εμπιστευτική αναφορά ανησυχιών στους εργαζόμενους και εργολάβους που εργάζονται στις υπεράκτιες εγκαταστάσεις τους και να διασφαλίζουν ότι σχετική μνεία περιλαμβάνεται στις επαγγελματικές ενημερώσεις και τη σχετική εκπαίδευση προσωπικού. Πληροφορίες σχετικά με το μηχανισμό εμπιστευτικής αναφοράς πρέπει να βρίσκονται αναρτημένες σε εμφανή σημεία των υπεράκτιων εγκαταστάσεων (πίνακας ανακοινώσεων, αίθουσα υπολογιστών, κ.λπ.).