ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

HEREMA - Upstream Oil and Gas Exploration - Regulatory Framework

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Τα δικαιώματα έρευνας και παραγωγής ανήκουν αποκλειστικά στο Ελληνικό Δημόσιο.

Το νομικό πλαίσιο που αφορά στις δραστηριότητες αυτές καθορίζεται από τον Νόμο 2289/1995, περί Αναζήτησης, Έρευνας και Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων, ο οποίος επίσης καθορίζει και τις προϋποθέσεις αδειοδοτήσεων για δικαιώματα αναζήτησης, έρευνας και παραγωγής.

Ο Νόμος 2289/1995 τροποποιήθηκε μέσω του Νόμου 4001/2011, σε μία προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα πιο ελκυστικό επενδυτικό περιβάλλον, με τον οποίο ιδρύθηκε η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων Α.Ε. (η προκάτοχος της ΕΔΕΥΕΠ) ως ο αρμόδιος φορέας για τη διαχείριση και την παραχώρηση δικαιωμάτων εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου.

Τα δικαιώματα έρευνας και παραγωγής παραχωρούνται από την ΕΔΕΥΕΠ μέσω σύναψης συμβάσεων μισθώσεως ή συμβάσεων διανομής της παραγωγής, όπου κάθε σύμβαση δύναται να αφορά σε μία ή περισσότερες συνεχόμενες χερσαίες ή υποθαλάσσιες περιοχές και να χορηγούνται σε περισσότερους από έναν αιτούντες.

Κάθε σύμβαση υπογράφεται από την ΕΔΕΥΕΠ και το Μισθωτή και στη συνέχεια κυρώνεται με νόμο.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Η Ελλάδα έχει μία από τις πιο αυστηρές περιβαλλοντικές νομοθεσίες στην ΕΕ. Η προστασία του περιβάλλοντος και η αποτελεσματική διαχείριση αποτελούν κυρίαρχοι στόχοι της ΕΔΕΥΕΠ. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στο θαλάσσιο χώρο, έχουν θεσπιστεί πολύ αυστηρά πρωτόκολλα τα οποία εξασφαλίζουν, και σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα υπερβαίνουν τα υψηλότερα επίπεδα ασφαλείας, με ιδιαίτερο σεβασμό στη θαλάσσια ζωή.

Αυτή η προσέγγιση εφαρμόζεται κατά την διάρκεια ολόκληρου του κύκλου ζωής ενός έργου, από τις γεωφυσικές έρευνες μέχρι τις γεωτρήσεις και τελικώς την παραγωγή. Στοχεύοντας στην εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών, η ΕΔΕΥΕΠ συνεργάζεται με ανεξάρτητους ερευνητικούς οργανισμούς υψηλού κύρους, όπως το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών και το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Η συμμόρφωση των Μισθωτών με τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) είναι υποχρεωτική. Για τέτοιου είδους μελέτες αρμόδιο είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος κι Ενέργειας και εγκρίνονται από τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικών Αδειοδοτήσεων. Πρέπει να τονίσουμε ότι για τη δραστηριότητα της άντλησης υδρογονανθράκων και των ερευνητικών γεωτρήσεων για ανεύρεση υδρογονανθράκων αλλά και των λοιπών ερευνητικών εργασιών που συνιστούν επέμβαση στο έδαφος (εκτός γεωτρήσεων) ή στον πυθμένα θαλασσών απαιτείται η εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και η έγκρισή της δύναται κατόπιν της σχετικής αδειοδοτήσεως (Νόμος 4014/2011). Σημειώνεται ότι οι γεωφυσικές έρευνες δεν ανήκουν στα έργα και δραστηριότητες για τα οποία απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση κατά το Ν.4014/2011 και την ισχύουσα κατάταξη των έργων (υπ’ αρ. ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ΦΕΚ Β΄ 2471, και υπ’αριθμ. 46294/2013 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ΦΕΚ Β΄ 2001). Δεδομένης της μη υπαγωγής ορισμένων δραστηριοτήτων σε εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αλλά εφόσον αναμένονται εύλογα να προκύψουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις ήσσονος σημασίας, έχει γίνει δεκτή ως απαραίτητη η κατάρτιση Περιβαλλοντικών Σχέδιων Δράσης (ΠΣΔ), όπως αυτά περιγράφονται και στις συμβάσεις μίσθωσης που έχουν υπογραφεί για τον καθορισμό, την εκτίμηση και την άμβλυνση των τυχόν περιβαλλοντικών επιπτώσεων.