ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

(σύμφωνα με το άρθ. 23 του Ν.4409/2016)

Οι διαχειριστές και οι ιδιοκτήτες των υπεράκτιων εγκαταστάσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου θα ειδοποιούν την ΕΔΕΥΕΠ χωρίς καθυστέρηση, για οποιεσδήποτε ενδείξεις μεγάλων κινδύνων, σύμφωνα με το Άρθρο 23 του Ν. 4409/2016 και θα υποβάλλουν την αναφορά που μνημονεύεται στον Κανονισμό Εφαρμογής της Επιτροπής (ΕΕ) υπ’ αριθ. 1112/2014 μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία του συμβάντος.

Οι διαχειριστές και οι ιδιοκτήτες των υπεράκτιων εγκαταστάσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου θα ειδοποιούν την ΕΔΕΥΕΠ για το συμβάν, χωρίς καθυστέρηση, μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι παρεχόμενες πληροφορίες θα πρέπει να είναι ξεκάθαρες και τεκμηριωμένες, περιλαμβάνοντας όλα τα διαθέσιμα δεδομένα κατά τη στιγμή της ειδοποίησης.

Σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) υπ’ αριθ. 1112/2014 «για τον καθορισμό κοινού μορφότυπου ανταλλαγής πληροφοριών για δείκτες μεγάλων κινδύνων από τους φορείς εκμετάλλευσης και τους ιδιοκτήτες υπεράκτιων εγκαταστάσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και κοινού μορφότυπου δημοσίευσης των πληροφοριών για δείκτες μεγάλων κινδύνων από τα κράτη μέλη», οι κοινές μορφές είναι ειδικές για (α) αναφορές από διαχειριστές και ιδιοκτήτες υπεράκτιων εγκαταστάσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου προς τις αρμόδιες αρχές των κρατών – μελών σύμφωνα με το Άρθρο 23 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ (β) δημοσίευση των πολυτροφιών από τα κράτη – μέλη σύμφωνα με το Άρθρο 24 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ. Οι διαχειριστές και οι ιδιοκτήτες των υπεράκτιων εγκαταστάσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου θα υποβάλλουν την αναφορά που αναφέρεται στο ανωτέρω σημείο (α) εντός 10 εργάσιμων ημερών από την εμφάνιση του συμβάντος.

Εκτελεστικός Κανονισμός της Επιτροπής (ΕΕ) υπ’ αριθ. 1112/2014
Λήψη
Άρθρο 23 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ
Λήψη