ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

HEREMA - Corporate Governance and Structure

Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΑΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Η χρηστή διακυβέρνηση, η ηθική και η διαφάνεια βρίσκονται στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων μας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο και η ηγετική ομάδα της εταιρείας μας λειτουργούν με βάση το καθορισμένο πλαίσιο διακυβέρνησης της ΕΔΕΥΕΠ. Το πλαίσιο αυτό έχει στηριχθεί στις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές χρηστής διακυβέρνησης, ενώ παράλληλα συμμορφώνεται με τις κανονιστικές υποχρεώσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας. Οι πρακτικές διακυβέρνησής μας διασφαλίζουν ότι υπάρχουν οι κατάλληλοι μηχανισμοί ελέγχου, επίβλεψης και διαχείρισης κινδύνου σε ολόκληρο τον οργανισμό και στις δραστηριότητες όπου συμμετέχουμε ή επιβλέπουμε.

ΔΟΜΗ

Η ΕΔΕΥΕΠ ιδρύθηκε το 2011 με το Ελληνικό δημόσιο να αποτελεί το μοναδικό μέτοχο. Η αποστολή και οι δραστηριότητές μας καθορίζονται από το ελληνικό δίκαιο καθώς και από το καταστατικό μας. Οι λειτουργίες της εταιρείας εποπτεύονται από το ελληνικό κράτος μέσω του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενώ τα συμφέροντα του κράτους εκπροσωπούνται από τον Υπουργό Οικονομικών.

Το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο διορίστηκε τον Ιούλιο του 2020 από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/71881/6620 απόφασή του «Διορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ Α.Ε.)», (ΦΕΚ Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ./547/23.07.2020). Ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας διορίστηκαν επίσης τον Ιούλιο του 2020 με την με αριθμό 30/ 03.07.2020 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, επιλογή και διορισμός του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων Α.Ε. (Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε.)», (ΦΕΚ Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 496/05.07.2020).