ΕΡΕΥΝΑ

ΕΡΕΥΝΑ

Η ΕΔΕΥΕΠ είναι εντεταλμένη να επιταχύνει την ανάπτυξη του τομέα έρευνας και παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Ελλάδα, με έμφαση στο φυσικό αέριο. Οι επιτυχημένες ανακαλύψεις μπορούν να δώσουν ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη, να ενισχύσουν την ενεργειακή ασφάλεια και να υποστηρίξουν την ενεργειακή ζήτηση, καθώς επιδιώκουμε μηδενικές εκπομπές αερίων μέχρι το 2050.

Η διάρκεια του σταδίου έρευνας περιορίζεται στα επτά έτη για χερσαίες περιοχές και στα οκτώ έτη για τις θαλάσσιες (Νόμος 2289/1995). Η χρονική διάρκεια της περιόδου αυτής δύναται να επεκταθεί από την ΕΔΕΥΕΠ, κατόπιν αιτήματος του μισθωτή/μισθωτών, κατά χρονικό διάστημα που δε θα υπερβαίνει το ήμισυ της αρχικής διάρκειας και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η χρονική διάρκεια του σταδίου έρευνας δύναται να επεκταθεί και κατόπιν αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου.

ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

Εν όψει του σημαντικού ρόλου του φυσικού αερίου, σε ό,τι αφορά στην ενεργειακή ασφάλεια και στη μετάβαση προς ένα μέλλον με μηδενικές εκπομπές αερίων, τον Απρίλιο του 2022 η Ελληνική Κυβέρνηση έδωσε εντολή στην ΕΔΕΥΕΠ να επιταχύνει την ανάπτυξη του τομέα της έρευνας και της παραγωγής φυσικού αερίου. Τέθηκαν φιλόδοξοι στόχοι, ενώ παράλληλα τα έργα που αφορούν σε αυτόν τομέα αναδείχθηκαν σε έργα εθνικής σημασίας.

ΕΝΕΡΓΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Use CTRL + Scroll to zoom the map

Από τις οκτώ αδειοδοτημένες περιοχές,
οι έξι βρίσκονται σε ερευνητικό στάδιο.

Επιλέξτε για να ανακαλύψετε:

Το «Μπλοκ 2» βρίσκεται στο Ιόνιο Πέλαγος, 30 χλμ. δυτικά της Κέρκυρας. Το δυτικό όριο είναι το θαλάσσιο όριο Ελλάδας-Ιταλίας. Τα βάθη του νερού κυμαίνονται από 500 μ. έως 1.500 μ. και η περιοχή ανήκει στη γεωλογική ενότητα της Απούλιας πλατφόρμας. Η ύπαρξη επιβεβαιωμένου πετρελαϊκού συστήματος στη Δυτική Ελλάδα (Δυτικό Κατάκολο) και στην Αδριατική Θάλασσα καθιστούν την εν λόγω περιοχή ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα.

Το 2022 έγινε πρόσκτηση 2244 τ. χλμ. Τρισδιάστατων (3D) σεισμικών δεδομένων.

Το μπλοκ Ιονίου βρίσκεται στο Βόρειο Ιόνιο και καλύπτει μέρος της Απούλιας πλατφόρμας και της προ-Απούλιας ζώνης. Οι υπεράκτιες ανακαλύψεις πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Αλβανία και την Ιταλία αποτελούν ασφαλείς ενδείξεις ενός λειτουργικού πετρελαϊκού συστήματος στο μπλοκ του Ιονίου.

Στην περιοχή έχει αποδειχθεί η δυνατότητα δημιουργίας πετρελαίου από τα μητρικά πετρώματα Άνω Τριαδικής ηλικίας (Sabkha – λιμναία περιβάλλοντα), αποθέσεις στις λεκάνες εντός της πλατφόρμας ηλικίας Άνω Λιάσσιου, καθώς και από τις λιμναίες, πλούσιες σε οργανική ύλη, φάσεις στα ανοικτά της Απούλιας πλατφόρμας.

Στις αρχές του 2022 πραγματοποιήθηκε ένα νέο πρόγραμμα πρόσκτησης δισδιάστατων (2D) γεωφυσικών δεδομένων στο «Μπλοκ Ιονίου», συνολικού μήκους γραμμών 1.600 χλμ. Επιπλέον, στα τέλη του 2022 έγινε πρόσκτηση 1150 τ. χλμ. τρισδιάστατων (3D) γεωφυσικών δεδομένων.

Το «Μπλοκ 10» βρίσκεται στον Κυπαρισσιακό Κόλπο, στη θαλάσσια περιοχή της δυτικής Πελοποννήσου. Τα βάθη του νερού κυμαίνονται από 500 μ. έως 2.500 μ. Το αποδεδειγμένο πετρελαϊκό σύστημα στη γειτονική αδειοδοτημένη περιοχή του Δυτικού Κατακόλου, σε συνδυασμό με το μεγάλο αριθμό επιφανειακών φυσικών διαφυγών πετρελαίου και φυσικού αερίου στην ευρύτερη περιοχή, καθιστούν το «Μπλοκ 10» ως μία ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα περιοχή.

Επιπλέον, έχουν ανακαλυφθεί αρκετά πεδία πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Αλβανία, τα οποία ανήκουν στην ίδια ζώνη πτυχώσεων και επωθήσεων και έχουν τα ίδια γεωλογικά χαρακτηριστικά.

Στις αρχές του 2022 πραγματοποιήθηκε ένα νέο πρόγραμμα πρόσκτησης δισδιάστατων (2D) γεωφυσικών δεδομένων στο «Μπλοκ 10», συνολικού μήκους γραμμών 1.200 χλμ. Επιπλέον, στις αρχές του 2023 ολοκληρώθηκε η πρόσκτηση 2430 τ. χλμ. τρισδιάστατων (3D) γεωφυσικών δεδομένων.

Η περιοχή βρίσκεται στη θαλάσσια περιοχή της Κρήτης. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα γεωφυσικά δεδομένα του 2012, υπάρχουν ενδείξεις ανθρακικών δομών, ανάλογες με τις πρόσφατες ανακαλύψεις φυσικού αερίου που έγιναν στην Ανατ. Μεσόγειο (Αίγυπτος και Κύπρος).

Το ελάχιστο πρόγραμμα εργασιών σε αυτήν τη φάση του σταδίου έρευνας περιλαμβάνει την πρόσκτηση 3.250 χλμ. δισδιάστατων (2D) γεωφυσικών δεδομένων. Η σεισμική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να είναι σχεδόν διπλάσια του ελαχίστου προγράμματος.

Η περιοχή βρίσκεται στη θαλάσσια περιοχή της Κρήτης. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα γεωφυσικά δεδομένα του 2012, υπάρχουν ενδείξεις ανθρακικών δομών, ανάλογες με τις πρόσφατες ανακαλύψεις φυσικού αερίου που έγιναν στην Ανατ. Μεσόγειο (Αίγυπτος και Κύπρος).

Το ελάχιστο πρόγραμμα εργασιών σε αυτήν τη φάση του σταδίου έρευνας περιλαμβάνει την πρόσκτηση 3.250 χλμ. δισδιάστατων (2D) γεωφυσικών δεδομένων. Η σεισμική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να είναι σχεδόν διπλάσια του ελαχίστου προγράμματος.

Πρόκειται για μια αδειοδοτημένη χερσαία περιοχή στη δυτική Ελλάδα, η οποία έχει ερευνηθεί σε μικρό βαθμό. Η περιοχή θα μπορούσε να θεωρηθεί η προέκταση στα νότια της Περι-Αδριατικής λεκάνης, ενώ έχει δώσει αποδεδειγμένα πετρέλαιο και φυσικό αέριο στην Αλβανία, την Ιταλία και την Κροατία. Περισσότερα από 10 εκ. βαρέλια πετρελαίου και 30 τρισ. κυβ. πόδια φυσικού αερίου έχουν ανακαλυφθεί σε περιοχές που σχετίζονται με την ευρύτερη περιοχή.

Το 2019 πραγματοποιήθηκε νέο πρόγραμμα πρόσκτησης δισδιάστατων γεωφυσικών δεδομένων στην περιοχή «Ιωάννινα», συνολικού μήκους γραμμών 400 χλμ. Ο Διαχειριστής της περιοχής έχει εισέλθει στη 2η φάση ερευνών, η οποία περιλαμβάνει τη διενέργεια μίας ερευνητικής γεώτρησης.

Σημαντικά Στοιχεία

Μισθωτές
Energean Hellas Ltd. (75% και Διαχειριστής) και HELLENiQ Upstream Δυτική Κέρκυρα Μονοπρόσωπη Α.Ε (25%)
Αρχικές εκτιμήσεις πετρελαιοδυναμικού
Πετρέλαιο και φυσικό αέριο
Χρήσιμοι σύνδεσμοι
Στάδιο έργου
Πρώτη ερευνητική φάση
Έκταση περιοχής μισθώσεως
2.422,1 τ.χλμ.
Βάθος θαλάσσης
500 μ. έως 1.500 μ.
Σεισμικά δεδομένα
1,292 km (2D) and 2244 sq. km. (3D)

Σημαντικά Στοιχεία

Μισθωτές
HELLENiQ Upstream Iόνιο Μονοπρόσωπη Α.Ε (100%)
Αρχικές εκτιμήσεις πετρελαιοδυναμικού
Πετρέλαιο και φυσικό αέριο
Χρήσιμοι σύνδεσμοι
Στάδιο έργου
Δεύτερη ερευνητική φάση
Έκταση περιοχής μισθώσεως
6.671,13 τ.χλμ.
Βάθος θαλάσσης
500 μ. έως 2.800 μ.
Σεισμικά δεδομένα
5,607 χλμ. (2D) και 1150 τ. χλμ. (3D)

Σημαντικά Στοιχεία

Μισθωτές
HELLENiQ Upstream Κυπαρισσιακός Κόλπος Μονοπρόσωπη Α.Ε (100%)
Αρχικές εκτιμήσεις πετρελαιοδυναμικού
Πετρέλαιο και φυσικό αέριο
Χρήσιμοι σύνδεσμοι
Στάδιο έργου
Δεύτερη ερευνητική φάση
Έκταση περιοχής μισθώσεως
3.420,6 τ.χλμ.
Βάθος θαλάσσης
500 μ. έως 2.500 μ.
Σεισμικά δεδομένα
4,178 χλμ. (2D) και 2430 τ. χλμ. (3D)

Σημαντικά Στοιχεία

Μισθωτές
ExxonMobil Exploration & Production Greece B.V. (70% και Διαχειριστής) and HELLENiQ Upstream Δυτικά Κρήτης Μονοπρόσωπη Α.Ε (30%)
Αρχικές εκτιμήσεις πετρελαιοδυναμικού
φυσικό αέριο
Χρήσιμοι σύνδεσμοι
Στάδιο έργου
Πρώτη ερευνητική φάση
Έκταση περιοχής μισθώσεως
20.058,4 τ.χλμ.
Βάθος θαλάσσης
2.000 μ. έως 4.850 μ.
Σεισμικά δεδομένα
1.003 χλμ.

Σημαντικά Στοιχεία

Μισθωτές
ExxonMobil Exploration & Production Greece B.V. (70% και Διαχειριστής ) και HELLENiQ Upstream Νοτιοδυτικά Κρήτης Μονοπρόσωπη Α.Ε (30%)
Αρχικές εκτιμήσεις πετρελαιοδυναμικού
φυσικό αέριο
Χρήσιμοι σύνδεσμοι
Στάδιο έργου
Πρώτη ερευνητική φάση
Έκταση περιοχής μισθώσεως
19.868,37 τ.χλμ.
Βάθος θαλάσσης
2.080 μ. έως 4.500 μ.
Σεισμικά δεδομένα
1.334 χλμ.

Σημαντικά Στοιχεία

Μισθωτές
Energean Oil & Gas (100%)
Αρχικές εκτιμήσεις πετρελαιοδυναμικού
Πετρέλαιο και φυσικό αέριο
Στάδιο έργου
Δεύτερη ερευνητική φάση
Έκταση περιοχής μισθώσεως
2.237,59 τ.χλμ.
Σεισμικά δεδομένα
2.403 χλμ.