Η ενεργειακή μετάβαση της Ελλάδας σε μια οικονομία χωρίς άνθρακα αποτελεί αναγκαιότητα αλλά και μεγάλη πρόκληση. Για την επιτάχυνση αυτής της μετάβασης, η Ελληνική Κυβέρνηση έχει ανακοινώσει την ανάπτυξη τουλάχιστον 2 GW υπεράκτιων αιολικών εγκαταστάσεων μέχρι το 2030. Η ΕΔΕΥΕΠ, η αρμόδια αρχή για την έρευνα και τον προσδιορισμό των περιοχών για τα Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα (ΥΑΠ) και τη διαχείριση των δικαιωμάτων εξερεύνησης σύμφωνα με το Ν. 4964/2022, είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης ΥΑΠ, που θα θέτει, μεταξύ άλλων, τις μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες στρατηγικές κατευθύνσεις και αναπτυξιακές προτεραιότητες. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΔΕΥΕΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους επενδυτές και κατασκευαστές σε συναντήσεις για την ανταλλαγή απόψεων αναφορικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΥΑΠ και τις διαφαινόμενες προοπτικές. Σκοπός αυτών των συναντήσεων είναι να εξασφαλιστεί η δυνατότητα των δυνητικών επενδυτών να κοινοποιήσουν τις απόψεις τους καθώς και χρήσιμες πληροφορίες που μπορεί να αξιοποιηθούν για την επίτευξη της αποτελεσματικής και βιώσιμης εκμετάλλευσης του υπεράκτιου αιολικού δυναμικού στις ελληνικές θάλασσες μέσω ενός συνεκτικού Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης ΥΑΠ.

Για περισσότερες πληροφορίες και εκδήλωση ενδιαφέροντος, επικοινωνήστε μαζί μας στο contact@herema.gr.