Δελτίο τύπου

Η ΕΔΕΥ εμπλουτίζει και επικαιροποιεί τις κατευθυντήριες γραμμές για την υπεράκτια ασφάλεια

Με νέες, επικαιροποιημένες κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες είναι προσαρμοσμένες στις υψηλές θεσμικές απαιτήσεις για ασφάλεια στις υπεράκτιες εγκαταστάσεις αλλά και στις ανάγκες της αγοράς, η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων εμπλουτίζει τα διαθέσιμα «εργαλεία» για τον εσωτερικό σχεδιασμό των διαχειριστών των εγκαταστάσεων.

Το συγκεκριμένο κατευθυντήριο έγγραφο αποτελεί επικαιροποίηση του Κεφαλαίου 11 του Εγγράφου Κατεύθυνσης της ΕΔΕΥ με τίτλο “Απαιτήσεις Σύνταξης Έκθεσης Μεγάλων Κινδύνων και Κοινοποιήσεων”, το οποίο, λόγω της έκτασης και της βαρύτητάς του, θεωρήθηκε ότι είναι σκόπιμο αποτελέσει πλέον ανεξάρτητο κατευθυντήριο έγγραφο.

Το έγγραφο εκδίδεται δύο περίπου χρόνια μετά από την έκδοση του συνόλου των Κατευθυντηρίων Εγγράφων. Σε αυτό συμπυκνώνεται η εμπειρία της ομάδας Υπεράκτιας Ασφάλειας της ΕΔΕΥ στα δύο χρόνια που μεσολάβησαν μετά από την εφαρμογή της ευρωπαϊκής οδηγίας από την ΕΔΕΥ. Κατά την πρώτη αυτή περίοδο προετοιμάστηκε η 1η έκδοση του Εθνικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης, αξιολογήθηκαν τα αναφερόμενα στο Ν. 4409/2016 έγγραφα που κατατέθηκαν από τους διαχειριστές των εγκαταστάσεων υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, ενώ πραγματοποιήθηκαν και σημαντικότατες συνεργασίες με Αρμόδιες ευρωπαϊκές Αρχές με μακρά εμπειρία στο χώρο.

Επιδίωξη της ΕΔΕΥ είναι να δώσει σήμερα απαντήσεις στα ερωτήματα που έχουν τεθεί όλο αυτό το διάστημα από διαχειριστές εγκαταστάσεων και να διευκολύνει την ερμηνεία σημείων του νόμου που χρήζουν επεξήγησης.

PR_REL_290420_EN (.pdf)