Εμπειρία: >10 χρόνια

Τοποθεσία Εργασίας: Γραφείο

Απασχόληση: Πλήρες Ωράριο

Εμπειρία: >10 χρόνια

Τοποθεσία Εργασίας: Γραφείο

Η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων Α.Ε. (ΕΔΕΥΕΠ) διαδραματίζει έναν κρίσιμο ρόλο στην αξιοποίηση του δυναμικού της Ελλάδας σε κορυφαία πηγή ενεργειακού εφοδιασμού και επίκεντρο της πράσινης μετάβασης.

Στο επίκεντρο όλων των δραστηριοτήτων μας βρίσκονται ταλαντούχοι και αφοσιωμένοι άνθρωποι. Στην ΕΔΕΥΕΠ στοχεύουμε στη δημιουργία μιας ομάδας χωρίς αποκλεισμούς, προωθώντας παράλληλα την ισότητα ευκαιριών και την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Υποστηρίζουμε τους υπαλλήλους μας να ενισχύουν τις ικανότητες τους στα πλαίσια ενός ταχύρρυθμου και δυναμικού οργανισμού.

Σαν βασικός παράγοντας στο μετασχηματισμό του ενεργειακού μείγματος της Ελλάδας, προσφέρουμε συναρπαστικές επαγγελματικές ευκαιρίες σε διαφορετικούς κλάδους.

Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω χρειαζόμαστε έναν συνεργάτη για να στελεχώσει την  Οικονομική Υπηρεσία της ΕΔΕΥΕΠ.

Σαν στέλεχος της οικονομικής υπηρεσίας θα έχεις τις ακόλουθες αρμοδιότητες, ενδεικτικά (και όχι περιοριστικά):

 • – Μεριμνά για την προετοιμασία και υποβολή περιοδικών εκθέσεων οικονομικών αναφορών και επιδόσεων προς την Διοίκηση της Εταιρείας και σε όλους τους εμπλεκόμενους, σύμφωνα με  το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την Εταιρεία και λόγω της υπαγωγής της στους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης.
 • – Μεριμνά για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων και προβλέψεων στην Διοίκηση της Εταιρείας σε τακτική βάση, και παρέχει εισηγήσεις για την υποστήριξη θεμάτων αρμοδιότητας του.
 • – Μεριμνά για την Κατάρτιση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.. και Ε.Λ.Π., της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και συνεργάζεται με τους ορκωτούς λογιστές για τον ετήσιο έλεγχο.
 • – Μεριμνά για την διαχείριση & τον έλεγχο των παραστατικών Εσόδων και Εξόδων της Εταιρείας και την τήρηση Βιβλίων, σύμφωνα με τις διατάξεις  του Δημοσίου Λογιστικού (ν.4270/2014 & π.δ.80/2016) και των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.
 • – Μεριμνά για την διαχείριση των συμβάσεων και της Μισθοδοσίας του προσωπικού της Εταιρείας.
 • – Μεριμνά για την παρακολούθηση των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας, της συμφωνίας των λογαριασμών και των ισοζυγίων .
 • – Μεριμνά για την διαχείριση όλων των εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων της Εταιρείας, την διεκπεραίωση όλων των δηλωτικών φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων της, σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία.
 • – Μεριμνά για την παροχή υποστήριξης στην ομάδα του Λογιστηρίου για την επίλυση θεμάτων, την οργάνωση και συντονισμό των εργασιών με στόχο την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος.

Θα μπορείς επίσης να συμβάλεις ενεργά και να αναπτύξεις περαιτέρω τις δεξιότητές σου συμμετέχοντας σε ομάδες που:

 • – Εμπλέκονται στην ανάπτυξη προτάσεων χρηματοδότησης.
 • – Εργάζονται για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί από τη διοίκηση.
 • – Προσπαθούν να καθοδηγήσουν και να μοιραστούν γνώσεις με το νεότερο προσωπικό.

Θα θέλαμε να ακούσουμε απο εσένα έαν πιστεύεις ότι έχεις τα ακόλουθα απαιτούμενα προσόντα:

 • – Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών σε θέση με οικονομικό αντικείμενο  και τουλάχιστον τριών (3) ετών σε θέση διοικητικής ευθύνης σε αναγνωρισμένους οργανισμούς ή εταιρείες
 • – Πτυχίο ΑΕΙ κατά προτίμηση Οικονομικής Σχολής ή οποιασδήποτε κατεύθυνσης με αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών οικονομικής κατεύθυνσης.
 • – Δικαίωμα υπογραφής Λογιστή Α Τάξης.
 • – Γνώση Δημόσιου Λογιστικού, ΕΛΠ, ΔΛΠ, κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων, άριστη γνώση της φορολογικής και ασφαλιστικής Νομοθεσίας που διέπει τις Α.Ε..
 • – Άριστη γνώση Αγγλικών, πολύ καλή γνώση χειρισμού υπολογιστών και των εφαρμογών MS Office και Λογιστικών φύλλων.
 • – Καλή γνώση συστημάτων ERP.

Παρακαλώ στείλτε το βιογραφικό σας στο contact@herema.gr αναφέροντας τη θέση για την οποία υποβάλλετε αίτηση.