ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ στην Ελληνική Διαχειριστική Εταιρία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων Α.Ε. (ΕΔΕΥΕΠ Α.Ε.)

Η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων Α.Ε (ΕΔΕΥΕΠ Α.Ε), κατ’ εφαρμογή του άρθρου 152 του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ 179 Α) (και του άρθρου 46 παρ. 3 του Ν. 4972/2022, ΦΕΚ 181 Α) προκειμένου να καλύψει υπηρεσιακές ανάγκες, προβαίνει σε ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση εννέα (9) θέσεων αποσπασμένου προσωπικού. Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται σε μόνιμους ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους υπηρεσιών του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 (Α’ 28), πλέον 2 του ν. 4765/2021(Α’ 6).

Για το λόγο αυτό καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν τα απαιτούμενα προσόντα και ενδιαφέρονται να αποσπαστούν στην ΕΔΕΥΕΠ Α.Ε. να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με τους όρους που ακολουθούν.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 15/9/2023 έως 30/9/2023 μέχρι την ώρα 17.00 μ.μ.

Apospaseis