Αναρτάται η τροποποίηση της Άδεια Έρευνας ΥΑΠ της εταιρείας με το διακριτικό τίτλο «ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ 1 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε» για διενέργεια έρευνας και εκπόνηση τεχνικών μελετών και μετρήσεων εντός των ορίων της θαλάσσιας περιοχής, όπως αυτή περιγράφεται από τις συντεταγμένες που συμπεριλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της ως άνω τροποποιημένης Άδειας Έρευνας YAΠ.

PDF Link