Αναρτάται η τροποποίηση της Άδειας Έρευνας ΥΑΠ της εταιρείας με το διακριτικό τίτλο «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΡΟΒΑΤΑ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Μ.Α.Ε.» για διενέργεια έρευνας και εκπόνηση τεχνικών μελετών και μετρήσεων εντός των ορίων της θαλάσσιας περιοχής, όπως αυτή περιγράφεται από τις συντεταγμένες που συμπεριλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της ως άνω τροποποιημένης Άδειας Έρευνας YAΠ.

PDF link