Αναρτάται η Άδεια Έρευνας ΥΑΠ της εταιρείας με το διακριτικό τίτλο «ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ 1 Α.Ε.» για διενέργεια έρευνας και εκπόνηση τεχνικών μελετών και μετρήσεων εντός των ορίων των πολυγώνων «Πιλοτικό 1» και «Πιλοτικό 2», όπως αυτά περιγράφονται από τις συντεταγμένες που συμπεριλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της ως άνω Άδειας Έρευνας Y.A.Π.

Άδεια Έρευνας Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων_ Πιλοτική εφαρμογή_ «ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ 1 Α.Ε.