Αναρτάται η Άδεια Έρευνας ΥΑΠ της εταιρείας με το διακριτικό τίτλο «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΡΟΒΑΤΑ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Μ.Α.Ε.» για διενέργεια έρευνας και εκπόνηση τεχνικών μελετών και μετρήσεων εντός των ορίων των πολυγώνων «Πιλοτικό 1» και «Πιλοτικό 2», όπως αυτά περιγράφονται από τις συντεταγμένες που συμπεριλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της ως άνω Άδειας Έρευνας Y.A.Π.

Άδεια Έρευνας Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων_ Πιλοτική εφαρμογή_ «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΡΟΒΑΤΑ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Μ.Α.Ε.